Корона бүсгүй буюу коронавирус бүсгүй хүн байсан бол...!