Хувь хүний орлогын албан татварын 2019 оны тайлан, хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн баримт материалыг энэ сарын нэгнээс авч байна. Материалыг хоёрдугаар сарын 15-ныг дуустал авах ба үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авсан гэрчилгээ нь 2019 он болон түүнээс өмнө бүртгэгдсэн татвар төлөгчид хамрагдана. 

Мөн орон сууц худалдан авсан буюу барьсан 30 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний орлогыг чөлөөлүүлж гурван хүртэлх сая төгрөгийн буцаан олголт авна.

Материал бүрдүүлэхдээ иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын дэвтэр, үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний лавлагааг татварын албанд дээр ирж, ХУР системээс авах боломжтой байна.

Нэг. Орон сууцны чөлөөлөлт эдлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт 

Шинээр баригдсан орон сууц худалдан авсан хувь хүний чөлөөлөлтөд хамрагдах анхны жилд,

1.      Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, эсвэл хуулбар

 /Татвар төлөгч өөрийн цалин хөдөлмөрийн хөлс зэрэг орлого олгогчоос хүлээн авсан орлого, суутгуулсан албан татварын тайлагнах дүнгээ мэдэж байгаа тохиолдолд заавал шаардахгүй. Мөн орлого олгогч буюу суутгагч нь тайлангаа илгээсэн бол татвар төлөгч хувь хүн өөрийн ebarimt аппликэйшнээр нэвтрэн төлсөн албан татварын дүнгээ харах боломжтой. /ebarimt.mn→2019→цахим татвар цэс рүү орно→иргэний үнэмлэхийн QR код уншуулна./ /2 дугаар сарын 15-наас хойш тайлан боловсруулалт цахимаар хийгдэх үед татвар төлөгчийн тайлагнасан орлого, төлсөн албан татвар зөрүүтэй тохиолдолд татвар төлөгч өөрөө хүсэлт илгээж тайлангаа залруулах үүрэг хүлээнэ./                   

2.      Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a), ТТ-06 (б) / Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2%                   

3.      Орон сууцны захиалгын болон худалдах, худалдан авах гэрээ, хуулбарын хамт

4.      Орон сууц худалдан авсан төлбөрийн баримт /“ebarimt.mn” системд бүртгүүлсэн баримт/

5.      Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, шилжүүлгийн баримтын хамт

6.      Орон сууц худалдан авахад зарцуулсан орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримт

Ашиглалтад байсан орон сууцыг хувь хүнээс худалдан авч чөлөөлөлтөд хамрагдах анхны жилд,  

 1. 1. Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт /Татвар төлөгч өөрийн цалин хөдөлмөрийн хөлс зэрэг орлого олгогчоос хүлээн авсан орлого, суутгуулсан албан татварын тайлагнах дүнгээ мэдэж байгаа тохиолдолд заавал шаардахгүй. Мөн орлого олгогч буюу суутгагч нь тайлангаа илгээсэн бол татвар төлөгч хувь хүн өөрийн ebarimt аппликэйшнээр нэвтрэн төлсөн албан татварын дүнгээ харах боломжтой. /ebarimt.mn→2019→цахим татвар цэс рүү орно→иргэний үнэмлэхийн QR код уншуулна./ /2 дугаар сарын 15-наас хойш тайлан боловсруулалт цахимаар хийгдэх үед татвар төлөгчийн тайлагнасан орлого, төлсөн албан татвар зөрүүтэй тохиолдолд татвар төлөгч өөрөө хүсэлт илгээж тайлангаа залруулах үүрэг хүлээнэ./    
 2.        Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a), ТТ-06 (б) /Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2% хэвлэсэн  байх
 3.       Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар төлсөн баримт
 4.      Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, төлбөрийн баримтын хамт
 5.      Орон сууц худалдан авахад зарцуулсан орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримт

Өөрийн хөрөнгөөр орон сууц барьсан хувь хүний чөлөөлөлтөд хамрагдах анхны жилд,     

 1.        Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт /Татвар төлөгч өөрийн цалин хөдөлмөрийн хөлс зэрэг орлого олгогчоос хүлээн авсан орлого, суутгуулсан албан татварын тайлагнах дүнгээ мэдэж байгаа тохиолдолд заавал шаардахгүй. Мөн орлого олгогч буюу суутгагч нь тайлангаа илгээсэн бол татвар төлөгч хувь хүн өөрийн ebarimt аппликэйшнээр нэвтрэн төлсөн албан татварын дүнгээ харах боломжтой. /ebarimt.mn→2019→цахим татвар цэс рүү орно→иргэний үнэмлэхийн QR код уншуулна.//2 дугаар сарын 15-наас хойш тайлан боловсруулалт цахимаар хийгдэх үед татвар төлөгчийн тайлагнасан орлого, төлсөн албан татвар зөрүүтэй тохиолдолд татвар төлөгч өөрөө хүсэлт илгээж тайлангаа залруулах үүрэг хүлээнэ./       
 2.          Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a), ТТ-06 (б) / Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2% хэвлэсэн  байх
 3.        Хөрөнгийн үнэлгээний тайлан /орон сууц барихад зориулж 2017, 2018 онд худалдан авсан материалын төлбөрийн ибаримтыг хавсаргаж болно/Хөрөнгийн үнэлгээний байгууллагаар үнэлүүлсэн тайлан, тайлангийн хуулбар /орон сууц барихад зориулж 2017, 2018 онд худалдан авсан материалын төлбөрийн ибаримтыг хавсаргаж болно/
 4.       Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, төлбөрийн баримтын хамт
 5.       Орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримт

Орон сууцны чөлөөлөлтийг үргэлжлүүлэн эдлэх дараагийн жилүүдэд,

 1.      Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт /Татвар төлөгч өөрийн цалин хөдөлмөрийн хөлс зэрэг орлого олгогчоос хүлээн авсан орлого, суутгуулсан албан татварын тайлагнах дүнгээ мэдэж байгаа тохиолдолд заавал шаардахгүй. Мөн орлого олгогч буюу суутгагч нь тайлангаа илгээсэн бол татвар төлөгч хувь хүн өөрийн ebarimt аппликэйшнээр нэвтрэн төлсөн албан татварын дүнгээ харах боломжтой. /ebarimt.mn→2019→цахим татвар цэс рүү орно→иргэний үнэмлэхийн QR код уншуулна./ 2 дугаар сарын 15-наас хойш тайлан боловсруулалт цахимаар хийгдэх үед татвар төлөгчийн тайлагнасан орлого, төлсөн албан татвар зөрүүтэй тохиолдолд татвар төлөгч өөрөө хүсэлт илгээж тайлангаа залруулах үүрэг хүлээнэ. 
 2.      Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a), ТТ-06 (б) / Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2% хэвлэсэн  байх
 3.       Хэрвээ та 2019 онд орон сууц худалдан авч үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ нь 2020 онд гарсан бол 2021 онд тайлангаа өгч шинэчилсэн хуулийн дагуу 6,0 сая хүртэлх төгрөгийн албан татварын хөнгөлөлт эдэлнэ.

Хоёр. Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

Төрсөн буюу үрчилсэн хүүхдийн сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдахад,

1.      Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт / Татвар төлөгч өөрийн цалин хөдөлмөрийн хөлс зэрэг орлого олгогчоос хүлээн авсан орлого, суутгуулсан албан татварын тайлагнах дүнгээ мэдэж байгаа тохиолдолд заавал шаардахгүй. Мөн орлого олгогч буюу суутгагч нь тайлангаа илгээсэн бол татвар төлөгч хувь хүн өөрийн ebarimt аппликэйшнээр нэвтрэн төлсөн албан татварын дүнгээ харах боломжтой. /ebarimt.mn→2019→цахим татвар цэс рүү орно→иргэний үнэмлэхийн QR код уншуулна./

/2 дугаар сарын 15-наас хойш тайлан боловсруулалт цахимаар хийгдэх үед татвар төлөгчийн тайлагнасан орлого, төлсөн албан татвар зөрүүтэй тохиолдолд татвар төлөгч өөрөө хүсэлт илгээж тайлангаа залруулах үүрэг хүлээнэ./ 

2.      Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a), ТТ-06 (б) / Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2% хэвлэсэн  байх

3.      Сургалтын  төлбөр төлсөн баримт / Сургалтын  төлбөр төлсөн үндсэн баримт, “ebarimt.mn” системд бүртгүүлсэн баримт /

4.      Суралцагчийн сургуулийн тодорхойлолт

5.      Сургалтын төлбөр төлсөн орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримт

Өөрийн сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдахад, 

 1.         Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамт /       Татвар төлөгч өөрийн цалин хөдөлмөрийн хөлс зэрэг орлого олгогчоос хүлээн авсан орлого, суутгуулсан албан татварын тайлагнах дүнгээ мэдэж байгаа тохиолдолд заавал шаардахгүй. Мөн орлого олгогч буюу суутгагч нь тайлангаа илгээсэн бол татвар төлөгч хувь хүн өөрийн ebarimt аппликэйшнээр нэвтрэн төлсөн албан татварын дүнгээ харах боломжтой. /ebarimt.mn→2019→цахим татвар цэс рүү орно→иргэний үнэмлэхийн QR код уншуулна./ 2 дугаар сарын 15-наас хойш тайлан боловсруулалт цахимаар хийгдэх үед татвар төлөгчийн тайлагнасан орлого, төлсөн албан татвар зөрүүтэй тохиолдолд татвар төлөгч өөрөө хүсэлт илгээж тайлангаа залруулах үүрэг хүлээнэ./       
 2.         Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a), ТТ-06 (б) / Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2% хэвлэсэн  байх /
 3.      Сургалтын  төлбөр төлсөн баримт / Төлбөр төлсөн баримт болон “ebarimt.mn” системд бүртгүүлсэн баримт
 4.       Сургалтын төлбөр төлсөн орлогын эх үүсвэрийг нотлох бусад баримт

Оюутны сургалтын төлбөрийн хувьд төрсөн болон үрчилж авсан хүүхдийн сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлүүлдэг байсан бол татварын шинэчлэн батлагдсан хуулиар дагавар, асран хамгаалагчаар бүртгэгдсэн хүүхдийнхээ төлбөрөөс хөнгөлөлт эдлэх боломжтой болжээ. Гэхдээ 2020 оны тайлангаа 2021 онд өгөхдөө төрсөн, дагавар, үрчилж авсан, асрамж дэмжлэгт байгаа хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төлсөн татвар төлөгчид хөнгөлөлт эдэлнэ.