Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

озоны давхарга нөхөгдөнө

Ratio

Озоны давхарга 50 жилийн дараа бүрэн нөхөгдөнө

Олон улс 1980-аад онд хлорфторуглерод агуулдаг бүтээгдэхүүнээс татгалзсан нь уг