Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

сарын дундаж цалин

Ratio

Орон нутгийн дундаж цалин улсын дунджаас бага байна

ҮСХ-ны мэдээлснээр баруун бүсийн иргэд хамгийн бага цалинтай байгаа бол