Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

хүйсээр ялгаварлан гадуурхах

Ratio

Хүйсээр ялгаварлан гадуурхсан утга бүхий сурталчилгаанууд

Үе үеийн сурталчилгаанд эмэгтэйчүүдийг сул дорой байдлаар харуулсаар иржээ.