Орчуулсан: Б. Цэвэлмаа

Хянасан: М. Марла

Бид TED Talks-ийг Ted Монголоор хуудастай хамтран Монгол хэлээр хүргэж байна.